ABSYDA
wieloboczna ściana, zamykającą część kapłańską w Świątyni


ASORTYMENT DREWNA
drewno o określonej jakości, wymiarach i przeznaczeniu


AKUMULACJA CIEPLNA
Akumulacja cieplna przegród wynika  z pojemności cieplnej materiałów użytych do budowy domu. Akumulacja jest szalenie istotnym czynnikiem wpływającym na komfort mieszkania. Wysoka akumulacja cieplna gwarantuje stałą temperaturę wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.


ALKIERZ
Wydzielony w bryle budynku narożnik lub dobudówka, najczęściej na planie kwadratu, przykryta zazwyczaj osobnym dachem. Pochodzi z miniaturyzacji narożnych wież obronnych.


ALKOWA
Wnęka bez okna w sypialni mieszcząca łóżko.


ARKADA

łuk oparty na dwóch podporach, słupach, kolumnach lub filarach.


BAL
drewno tarte lub ociosane grubości 50-100 mm i szerokości od 100 mm wzwyż


BRÓG
daszek ruchomy, przesuwany na 4 wkopanych w ziemię słupkach osłaniający stożek siana
od słoty

BABINIEC
w bóżnicach i meczetach oraz dawniej w cerkwiach i kościołach pomieszczenie przeznaczone dla kobiet.


BELKA
element drewniany (ociosany lub tarty) o dużym przekroju. 


BELKA STROPOWA
element nośny stropu.


BELKA WIĄZAROWA
element wiązara dachowego oparty na oczepie; w budynkach murowanych na namurnicy lub bezpośrednio na ścianie. 


BIEGUN
pionowy czop służący do zawieszania drzwi lub wrót.


BIERWIONO
element drewniany (okrągły, ociosany lub przetarty) używany do budowy ścian o konstrukcji zrębowej lub konstrukcji sumikowo łątkowej.


BONIOWANIE
dekoracyjne wyróżnienie domu, w postaci pozornych cegieł, naśladownictwa muru, najczęściej wykonywane w tynku, w kamieniu, niekiedy w domach z bali drewnianych.


BRDA

Styl architektoniczny: "Dom typu brda" może odnosić się do stylu architektonicznego, który jest charakterystyczny dla określonego regionu lub kultury. Na przykład w Polsce "Brda" to nazwa stylu architektonicznego, który charakteryzował się budowaniem drewnianych domów na słupach w celu ochrony przed powodziami.


CZARNA KUCHNIA

pomieszczenie z paleniskiem oświetlone wyłącznie przez otwór kominowy.


CZOP I GNIAZDO

jeden ze sposobów łączenia dwóch elementów drewnianych na długość lub pod kątem w postaci wypustu (czopa) osadzanego w otworze (gnieździe).


DRANICA
materiał z drewna do wykonywania pokryć dachowych. Ręcznie łupana deska z drewna iglastego. Grubość: 3-5 cm, szerokość: 9-13 cm, długość: do 3 m


DREWNO
produkt otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę.  Polecamy projekty domów z drewna - z bali oraz projekty domów szkieletowych!


DACH

górna część budynku zabezpieczająca całość przed działaniem czynników atmosferycznych; składa się z konstrukcji nośnej (więźby) oraz z podkładu pod pokryć i pokrycia.


DACH DWUSPADOWY

 dach o dwóch połaciach, których styk tworzy kalenicę.


DACH CZTEROSPADOWY

dach o czterech połaciach, z których styk dwóch większych tworzy kalenicę.


DACH KRAKOWSKI

dach łamany o połaciach nachylonych pod tym samym kątem, wydzielonych dużym łukiem; odmiana dachu łamanego polskiego.


DACH  ŁAMANY

dach, którego połacie mają na ogół dwie kondygnacje wydzielone załamaniem.


DACH ŁAMANY POLSKI

dach łamany o połaciach nachylonych pod tym samym kątem, wydzielonych niewielkim uskokiem.


DACH MANSARDOWY

dach łamany o połaciach nachylonych pod różnym kątem; jego dolne połacie są bardziej strome od górnych.


DACH NACZÓŁKOWY

dach dwuspadowy ze szczytami w górnej części ściętymi niewielkimi, trójkątnymi połaciami, zwanymi naczółkami.


DACH NAMIOTOWY

 dach o trójkątnych połaciach zbiegających się górą w jednym punkcie; liczba połaci zależy od planu budynku, najpowszechniejsze są czteropołaciowe.


DACH PÓŁSZCZYTOWY

 dach czterospadowy, którego połacie nad krótszymi ścianami budynku są ścięte i w górnej części tworzą szczyt.


DACH PULPITOWY JEDNOSPADOWY

dach o jednej, ukoś połaci.DLUŻYCA
drewno okrągłe średnicy od 20 cm wzwyż i długości dla gatunków iglastych 9 m i więcej


DASZEK OKAPOWY

wąski, jednospadowy daszek przyścienny stanowiący zabezpieczenie ścian przed opadami.

DASZEK PRZYZBOWY
wysunięta przed ścianę domu okapowa część dachu, osłaniająca przyzbę


DENDROCHRONOLOGIA

metoda pozwalająca określić datę ścięcia drzewa i jego wiek na podstawie analizy rocznych przyrostów (słojów) drzewa; wykorzystywana w datowaniu drewnianych zabytków.


DESKA

część kłody podzielona wzdłuż włókien za pomocą piły.


DRANICA

część kłody rozszczepiona wzdłuż włókien siekierą i klinami.


DREWNO
budulec otrzymywany ze ściętych drzew, stosowany w postaci materiałów okrągłych, ociosanych, łupanych i tartych


DYMNIK
otwór w dachu pod kalenicą lub w połaci dachowej, osłonięty daszkiem

DZWONO SOSRĘBU LUB BELKI STROPOWEJ
środkowy odcinek drewna z zachowanymi ostrymi krawędziami, ozdobiony i opatrzony
napisem


ELEWACJA
zewnętrzna powierzchnia ściany domu ze wszystkimi znajdującymi się na niej dodatkami, lico budynku.


FACJATKA
pokój lub mieszkanie na poddaszu domu


FACJATA

pomieszczenie mieszkalne na poddaszu z oknami umieszczonymi w połaci dachowej, nakryte osobnym daszkiem prostopadłym do kalenicy dachu głównego.


FAKTURA

sposób ukształtowania powierzchni.


FASADA

elewacja frontowa budynku.


FOLUSZ

Folusz – budynek lub pomieszczenie, w którym mieści się folusz, maszyna do obróbki (folowania) sukna. Wiejski warsztat przemysłowy, zajmujący się obróbką rzadko utkanej tkaniny wełnianej w celu nadania jej spoistości sukna.


FRAMUGA
wnęka w murze domu, w której osadza się okno lub drzwi. Drugie znaczenie framugi, to rama okna lub drzwi.


FASETA
ukośne lub zaokrąglone ścięcie narożnika między ścianą i  stropem.


 FAZA
 ukośne ścięcie krawędzi traktowane jako motyw zdobniczy; rodzaj profilu.


FILAR
pionowa podpora o przekroju wielobocznym, najczęściej czworobocznym; w drewnianej architekturze słup szalowany deskami.


EMPORA
pomieszczenie w górnej partii budynku, otwarte ku głównej przestrzeni wnętrza


FRYZ
poziomy pas dekoracyjny w górnej partii ściany


FURTKA
drzwi w bramie lub w plocie


GALERIA 
podłużne pomieszczenie biegnące wzdłuż ścian w górnych kondygnacjach budynku.


GANEK 
przybudówka przed wejściem do budynku, nakryta osobnym daszkiem wspartym na słupach; niekiedy szalowana.


GŁOWICA, KAPITEL 

górna, wieńcząca część  kolumny, filara lub pilastra.

GŁOWACZ
wiązka słomy do poszywania dachu, skręconą powrósłem przy knowiu


GONT
element krycia dachu w postaci deszczułki 8- 10 cm szerokości i 32-80 cm długości, wyrabiany
ręcznie przez promieniste rozklinowanie pnia drzew iglastych, wyżłobienie rowka na grubszej
krawędzi i wygładzenie powierzchni


GONT

wyrabiana ręcznie wąska deszczułka używana do krycia dachów lub ścian budynków.


GZYMS

poziomy, zwykle profilowany element architektoniczny występujący przed lico ściany.


KONSTRUKCJA ŚCIANY W DOMU Z BALI:

A) konstrukcja sumikowo-łątkowa,
B) wiĄzanie na obłap,
c) konstrukcja na rybi(jaskółczy) ogon.

KASETONY
skrzyńce - ozdobnie wykonane pola kratowego systemu nośnego stropów, utworzone przez
podział przęseł międzybelkowych za pomocą żeber, przenoszących obciążenia na sąsiednie
belki


KLEĆ (LIT. KLETE)
nieogrzewany budynek podcieniowy w zagrodzie użytkowany jako spichrz lub magazyn
zimowej odzieży, a okresowo jako sypialnia młodego małżeństwa

KNOWIE
dolna część uciętego źdźbła słomy


KONSOLA
wspornik, poziome lub ukośnie osadzone drewno, wysunięte przed lico ściany w celu podparcia
końca przewieszonego dźwigara


KOSZ KRAWĘŻNY
pochyle krawędzie styku dwóch połaci dachowych, służących do odprowadzania opadów
atmosferycznych


KOZŁY
para krokwi połączonych jętka lub kleszczami


KOZUBEK
daszek w kształcie koszyczka, osłaniający podkaleniczny otwór w połaciach dachowych


LEGAR
drewno tarte 0 przekroju ok. 100x140 mm, oparte na podmurówce lub stropie i niosące
podłogę


LISICE
parzyste pionowe bierwiona, skleszczające obustronnie zagrożoną wyboczeniem ścianę
wieńcową
w celu jej usztywnienia


OKAP

HURDYCJA
galeria drewniana na zewnątrz średniowiecznych murów obronnych, z otworami w ścianach i podłodze umożliwiającymi rażenie przeciwnika. 


IKONOSTAS
w cerkwiach ściana lub przegroda oddzielająca część ołtarzową ( prezbiterium) od nawy, pokryta ikonami (obrazami) rozmieszczonymi w określonym porządku; posiada troje drzwi (czasem dwoje), środkowe, większe dostępne wyłącznie dla kapłanów. 


IZBICA
Najwyższa, nadwieszona kondygnacja w wieżach drewnianych; 2) element składowy wczesnośredniowiecznych wałów drewniano-ziemnych. 


IKONOSTAS
zdobiona i zaopatrzona w obrazy (ikony) wewnętrzna ściana w cerkwi z trojgiem drzwi,
oddzielająca część kapłańską od pomieszczenia dla wiernych


JASKÓŁCZY OGON
jeden ze sposobów łączenia dwóch elementów drewnianych na długość lub pod kątem w postaci ukośnych, zazębiających się wrębów; odmiana nakładki.

JEDNOSPADOWY DACH
dach pulpitowy 


JĘTKA
poziomy element łączący parę krokwi, stanowiący usztywnienie poprzeczne wiązara. 


JARZMO
drewniany filar mostowy (ostoja)


JERZAK
wiązka słomy do poszywania dachu kłosem w górę

KALENICA
górna, pozioma krawędź dachu, stanowiąca linię styku dwóch połaci. 


KAPITEL
głowica


KLESZCZE
zwykle zdwojone poziome elementy konstrukcyjne obejmujące krokwie i słupy; występują m.in. w więźbach płatwiowo-kleszczowych.


KLUCZYNA
żerdź z hakiem, stanowiąca konstrukcję nośną dla pokrycia dachu o więźbie sochowej.


KŁODA, OKRĄGLAK
pozbawiony gałęzi i kory pień ściętego drzewa. 


KOLEBKA
sklepienie kolebkowe 


KOLUMNA
pionowa podpora o przekroju kolistym, składająca się z bazy, trzonu i głowicy.


KONSTRUKCJA PLECIONKOWA, KOSZNICA
konstrukcja polegająca na wyplataniu ściany z wikliny lub gałęzi zakładanych między osadzonymi w ziemi żerdziami.


KONSTRUKCJA PRZYSŁUPOWA
system konstrukcyjny polegający na opasaniu zrębowych ścian słupami, dźwigającymi ciężar piętra lub dachu. 

KONSTRUKCJA SŁUPOWO-PLECIONKOWA
konstrukcja plecionkowa wzmocniona słupami narożnymi lub ustawionymi w linii ścian. 


KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA
konstrukcja ścian złożona ze słupów, zwanych łątkami, i z poziomych bierwion — sumików. 


KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, SŁUPOWO-RAMOWA, RYGLOWA, SZACHULEC, MUR PRUSKI
konstrukcja ścian złożona ze słupów ustawionych na kamieniach lub podwalinie, górą połączonych oczepem, oraz z poziomych rygli i ukośnych zastrzałów; pola pomiędzy elementami szkieletu wypełniane rozmaitymi materiałami, m.in.: drewnem, gliną i cegłą.


KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, WIEŃCOWA
konstrukcja ścian polegająca na układaniu poziomo bierwion jedno na drugim, w narożnikach połączonych ze sobą w tzw. węgły, będące skrzyżowaniem dwóch elementów, zabezpieczonych przed rozsuwaniem się złączami ciesielskimi. 


KOPULA 
sklepienie zamknięte o regularnej krzywiźnie, zakładane nad pomieszczeniami centralnymi mającymi zarys okrągły, kwadratowy lub wieloboczny; terminem tym określa się również nakrycia wnętrz cerkiewnych mające formę piramidy.


KOSZNICA 
konstrukcja plecionkowa 


KOZUBEK 
półstożkowe zadaszenie osłaniające otwór umieszczony w szczycie lub nad połacią szczytową dachu. 


KROKIEW 
pochyły element więźby dachowej, oparty na belce wiązarowej lub oczepie; stanowi element konstrukcji nośnej dachu. 


KROKSZTYN 
wspornik 


ŁATA
 poziomy element o niewielkim przekroju, prostopadły do krokwi, zwykle mocowany bezpośrednio do nich, stanowiący podkład pod pokrycie dachu. 

ŁĄTKA
słup z wyżłobionymi rowkami (pazami); element konstrukcji sumikowo-łątkowej. 


ŁUK
element konstrukcyjny lub dekoracyjny; może mieć rozmaite kształty, np. półkolisty, odcinkowy, ostry, podkowiasty, kotarowy, w ośli grzbiet. 


MANSARDOWY DACH
dach mansardowy 


MIECZ
krótki, ukośny element konstrukcyjny, łączący dwa inne elementy ustawione pod kątem.

MIEDZUCH
wąski odstęp między domami ustawionymi szczytem do pierzei rynkowej lub ulicznej i nakryty koszem na styku okapów sąsiednich dachów


MINARET 
w architekturze sakralnej islamu wysmukła wieża z galeryjką w górnej części, zwieńczona hełmem z półksiężycem, służąca do zwoływania wiernych na modlitwę. 


NAKŁADKA
 jeden ze sposobów łączenia dwóch elementów drewnianych na długość lub pod kątem w postaci prostych, zazębiających się wrębów. 


NACZÓŁEK DACHU
ukształtowanie czterospadowego dachu z krótszymi połaciami od strony szczytowej budynku


NAMURNICA 
drewniany element występujący w budynkach murowanych, spoczywający bezpośrednio na murze, stanowiący oparcie dla wiązarów więźby dachowej


NAWA
część kościoła przeznaczona dla wiernych.
 


OBŁAP
 jeden ze sposobów łączenia dwóch elementów drewnianych pod kątem w postaci półkolistych lub prostokątnych wrębów; występuje w ścianach zrębowych


OCZEP
 najwyższy element drewnianej konstrukcji ściany, na którym mogą się opierać wiązary i belki stropowe


OKAP 
część połaci dachowej wysunięta przed lico ściany


OKRĄGLAK
 kłoda

OSTATEK 
koniec bierwiona lub belki stropowej wychodzący poza lico ściany budynku


OPAS
płatew spoczywająca na wysuniętych na zewnątrz końcach belek stropowych i przejmującą poprzez krokwie ciężar dachu (Kurpiowszczyzna)


OSTOJA
słupowe lub skrzyńcowe jarzmo mostowe niosące pomost


OŚCIEŻNICE, WĘGARY, USZAKI
boczne slupy otworu drzwiowego lub okiennego służące do zawieszenia drzwi i okien


PARAPET
ogrodzenie chóru muzycznego lub empory


PAZA
pionowe wyżłobienie (rowek) w łątce, służące do mocowania sumików


PAZDUR 
ozdoba dachu w formie pionowej sterczyny (rzeźbionej lub wyciętej z deski) wieńczącej szczyt lub kraniec kalenicy


PILASTER
płaski filar przyścienny, składający się trzonu i głowicy, niekiedy również bazy; w drewnianej architekturze jego rolę pełni odpowiednio dekorowany słup wzmacniający ściany lub gruba deska


PLECIONKOWA KONSTRUKCJA
konstrukcja plecionkowa


PŁATEW
poziomy element więźby dachowej, przenoszący obciążenie oraz usztywniający konstrukcję w kierunku podłużnym


PŁAZA
kłoda o płasko dociętych powierzchniach dolnych i górnych. PŁYCINA lekko wgłębione pole zwykle obramione profilowaniem


PODCIĄG
główna belka podpierająca strop


PODCIEŃ, PODCIENIE
otwarta, zadaszona przestrzeń ograniczona słupami, kolumnami lub filarami, usytuowana w przyziemiu, wzdłuż elewacji lub obiegająca budynek


 PODWALINA
 1) dolny element drewnianej konstrukcji ściany spoczywający na palach lub pomostach z drewna, albo na kamieniach lub podmurowaniu; 
2) w więźbach jętkowych i płatwiowo-kleszczowych podłużny element spoczywający na belkach wiązarowych, stanowiący podparcie dla słupów ( storczyków lub stolców)


POLSKI DACH
dach łamany polski


POŁAĆ
płaszczyzna dachu ograniczona krawędziami


PORTAL
ozdobne obramienie otworu wejściowego


PREZBITERIUM
 część kościoła mieszcząca ołtarz główny, przeznaczona dla duchowieństwa; dawniej oddzielona od nawy balustradą. 

PROFILOWANIE
zdobienie elementu na pewnej długości dekoracją o zróżnicowanym przekroju, np. płaskim, wklęsłym, wypukłym. 

PRZYCZÓŁEK
1) w architekturze nawiązującej do wzorów klasycznych szczyt, na ogół trójkątny, w baroku także o innych formach, np. półowalny lub przerywany; stosowany również w dekoracji otworów jako element wieńczący;
2) końcowa podpora mostu


PRZYPUSTNICA
 element dodany do krokwi przy okapie, zmniejszający kąt nachylenia połaci dachowych


PUŁAP
podkład z desek przybity od strony pomieszczenia do belek stropowych lub elementów konstrukcji dachu


PAZA
bruzda wycięta w slupach jako wpust do osadzenia elementów, wypełniających szkielet ścienny (sumików)


PAZDUR
ozdobnie wycięte słupek lub deseczka jako element konstrukcyjny i dekoracyjny, osadzony
na skrajach kalenicy dachu


PIÓRO
występ na bocznej krawędzi deski, służący do łączenia jej z druga na wpust, to jest odpowiednio
wycięty rowek


PIERZEJA ULICZNA LUB RYNKOWA
linia ciągłej zabudowy w osiedlu


PODSIĘBITKA, PODSIĘBICIE, PODBITKA
deskowanie stropu przybite do spodu belek, utrzymane w naturalnej fakturze drewna przygotowane jako tło malarskiej dekoracji lub do wapiennej wyprawy


PODCIĄG
główna belka podpierająca strop


PODWALINA, PRZYCIEŚ
dolny wieniec zrębu ściany, spoczywający na kamieniach lub podmurowaniu, przenoszący ciężar ściany na grunt


PRZĘSŁO
powtarzalny, samoistny system nośny lub wypełniający w budowli; istnieją przęsła ścienne, dachowe, mostowe i inne


PRZYŁAP
narożny podcień wsparty na stupie lub na rysiach


PRZYSTRZESZEK
wąski daszek nad przyzbą przy ścianie szczytowej


PRZYZBA
przyścienne pasmo terenu osłonięte okapem, służące jako miejsce odpoczynku lub wykonywania drobnych prac gospodarskich


PUŁAP
pomost z desek ułożony na belkach stropowych


PREZBITERIUM
wnętrze świątyń chrześcijańskich mieszczące ołtarz główny, często oddzielone od nawy
balustrada


RAMA STOLCOWA 
konstrukcja usztywniająca wiązary na osi wzdłużnej budynku, złożona ze stolców, płatwi i mieczy


RAMA STORCZYKOWA
konstrukcja usztywniająca wiązary na osi wzdłużnej budynku, złożona ze storczyków, rygli, mieczy i zastrzałów.

RAMA WIESZAROWA
konstrukcja usztywniająca wiązary na osi wzdłużnej budynku, złożona z wieszaków, płatwi mieczy


RYGIEL
poziomy element zakładany pomiędzy dwoma • słupami; występuje w konstrukcji szkieletowej i w więźbach dachowych


RYGLOWA KONSTRUKCJA
konstrukcja szkieletowa


RYSIE
ostatki górnych bierwion zrębu wysunięte przed ścian


ROTUNDA
budowla założona na rzucie kola lub wieloboku


RDZEŃ DREWNA
środkowe włókna pnia, złożone z cienkich kruchych tkanek o niskich właściwościach mechanicznych; jego średnica w drewnie iglastym wynosi 3-5 mm


RZYGACZE
drewniane rynny, odprowadzające wodę opadową z koszy dachowych na zewnątrz budynku


SIESTRZAN, SOSRĘB
bierwiono podpierające środkiem belki stropowe pułapów, będące swego rodzaju dokumentem
domu, wyróżnione w sposobie obróbki i zdobnictwa


SŁOJE ROCZNE DREWNA
warstwy tkanki drzewnej rozmieszczone koncentrycznie wokół rdzenia i stanowiące roczny przyrost pnia


SOBOTY
niskie podcienia, zakładane wzdłuż zewnętrznych ścian świątyń

SKLEPIENIE
konstrukcja o przekroju krzywolinijnym służąca do nakrycia wnętrza; w drewnianej architekturze imitowane za pomocą desek podwieszanych do elementów więźby dachowej


SKLEPIENIE KOLEBKOWE 
sklepienie o półkolistym przekroju


SKLEPIENIE KRZYŻOWE 
sklepienie złożone z dwóch równych, przecinających się odcinków sklepienia kolebkowego


SŁUP 
pionowy element konstrukcyjny o przekroju kwadratowym, wielokątnym lub okrągłym


SLUPOWO-PLECIONKOWA KONSTRUKCJA 
konstrukcja słupowo-plecionkowa


SLUPOWO-RAMOWA KONSTRUKCJA
 konstrukcja szkieletowa


SOBOTY
podcienia wsparte na słupach otaczające z zewnątrz kościół drewniany


SOCHA
 rozwidlony górą slup, element więźby dachu


STAN 
skrzydło w dawnych karczmach, mieszczące stajnię i wozownię


STOLEC 
słup, element  ramy stolcowej w więźbach jętkowych i płatwiowo-kleszczowych; wyróżnia się stolce stojące, leżące i pochyłe


STORCZYK
słup, element ramy storczykowej w więźbach jętkowych; umieszczony w głównej osi wiązara


STROP
poziome zamknięcie przestrzeni od góry; wyróżnia się m.in. stropy płaskie, stropy belkowe i stropy kasetonowe


STROP BELKOWY 
strop, w którym belki stropowe są widoczne od spodu


STROP KASETONOWY
strop, w którym przestrzec między belkami stropowymi podzielono za pomocą belek lub listew na kwadratowe albo zbliżone do kwadratu pola, tworzące tzw. kasetony


STROP PŁASKI
strop, którego dolna powierzchnia jem równa, najczęściej utworzona z  desek szczelnie do siebie przylegających, przybitych od spodu do belek stropowych


SUMIK
bierwiono poziome między łątkami, elewem konstrukcji sumikowo-łątkowej


SOCHA
rosochaty pień drewna, wkopany w ziemie i popierający ślemię w tradycyjnych stodołach; w nowym budownictwie role soch przejęły stolce pochyle, przenoszące ciężar dachu przez płatwie na grunt


STAN
skrzydło dawnych karczem i zajazdów mieszczące stajnie i wozownię


SYPANIEC
spichlerzyk gospodarski o ścianach wieńcowych, zwężających się górą


SZKUDŁY
deszczułki darte z osikowego drewna, służące do pobijania daszków kopulastych


SZPONA
listwa zapłetwiona, łącząca deski drzwiowe


SZALOWANIE
obijanie deskami konstrukcji ścian i innych elementów


SZCZYT
 trójkątna ściana znajdująca się pomiędzy połaciami dachu dwuspadowego; obita deskami lub gontem


ŚLEG
poziome bierwiono umocowane w zrębowych szczytach budynku; element więźby ślegowej dachu


ŚLEMIĘ
poziomy, oparty na słupach element więźby sochowej dachu


ŚCIEL
pomost z żerdzi, okrąglaków, połowizn lub desek, ułożony na belkach stropowych


ŚLEGOWY SYSTEM STROPÓW
kopulaste przekrycie pomieszczeń sposobem wieńcowym, stosowane w spichrzach (sypańcach) i w świątyniach w południowych rejonach kraju


ŚWIRONEK
spichlerzyk w gospodarstwie jednorodzinnym, zazwyczaj z podcieniem na rysiach, na słupkach lub we wnęce


SPAROG
ozdobne zakończenia skrzyżowanych desek wiatrowych umieszczanych w szczycie dachu pokrytego słomą


TARCICA
 materiał drzewny otrzymany przez przepiłowanie kłody równolegle do osi podłużnej


TĘCZA
łuk zamykający otwór (zwany tęczowym) w ścianie pomiędzy nawą a prezbiterium; w otworze często umieszczano poziomą belkę, zwaną tęczową, na której ustawiano krucyfiks lub grupę Ukrzyżowania


TRAKT
ciąg co najmniej dwóch pomieszczeń znajdujących się na jednej osi, na ogół równoległej do elewacji frontowej budynku


TRALKA
 pionowy element balustrady, składający się z jednego lub dwóch elementów o gruszkowatym kształcie


TROMPA
element w formie wycinka stożka umożliwiający przejście z rzutu kwadratowego w ośmioboczny, stanowiący podstawę kopuły; w drewnianej architekturze jej rolę pełni ukośna belka ścinająca narożnik, natomiast kształt trompy naśladują deski i listwy przybijane w narożniku


TWARDZIEL
środkowa część przekroju drewna gatunków iglastych o wyższych własnościach mechanicznych aniżeli biel, to jest część położona bliżej kory; twardziel sosny różni się nadto od bieli ciemniejszym zabarwieniem


USTRÓJ BUDOWLANY
system konstrukcyjny budowli


TYMPANON
trójkątne pole frontowej ściany nad koronującym gzymsem, umieszczone nad wejściem lub gankiem 


WĘGIEL
1) narożnik budynku; 
2) w ścianach zrębowych skrzyżowanie dwóch bierwion, zabezpieczonych przed rozsuwaniem się odpowiednimi złączami: na obłap, nakładkę, jaskółczy ogon lub zamek


WIATROWNICA 
długi, ukośny element drewniany przymocowany od spodu do krokwi, wzmacniający konstrukcję dachu w kierunku podłużnym


WIĄZAR 
element nośny konstrukcji dachu, złożony z dwóch krokwi na ogół dodatkowo wzmacnianych elementami poziomymi i pionowymi


WIENIEC 
w konstrukcji zrębowej poziomy zespół kilku bierwion ułożonych w kształt odpowiadający zarysowi budowli, połączonych węgłami


MIESZAK
słup, element ramy wieszakowej w więźbach jętkowych i więźbach płatwiowo-kleszczowych


WIĘŹBA
konstrukcja nośna dachu


WIĘŹBA JĘTKOWA
konstrukcja, w której krokwie opierają się na jętkach; złożona z wiązarów jętkowych utworzonych z krokwi i jętek; jej odmianami są więźby dodatkowo usztywniane wzdłużnie ramami (w zależności od rodzaju konstrukcji zwane storczykowymi, stolcowymi lub wieszakowymi), umieszczanymi pod jętkami. Ramy składają się ze słupów ( storczyków, stolców lub wieszaków) oraz elementów poziomych (podwalin, płatwi i rygli) i ukośnych ( miecze, zastrzały)


WIĘŹBA KROKWIOWA
 konstrukcja złożona z wiązarów krokwiowych utworzonych z krokwi


WIĘŹBA PŁATWIOWO-KLESZCZOWA
 konstrukcja, w której krokwie opierają się na płatwiach; złożona z wiązarów utworzonych z krokwi i kleszczy umieszczanych bezpośrednio pod płatwiami; jej odmianami są więźby dodatkowo usztywniane wzdłużnie ramami (w zależności od rodzaju konstrukcji zwane stolcowymi lub wieszakowymi), umieszczonymi pod płatwiami. Ramy składają się ze słupów ( stolców lub wieszaków) oraz elementów poziomych ( podwalin, płatwi) i ukośnych ( miecze, zastrzały)

WIĘŹBA SOCHOWA
 konstrukcja utworzona z dwóch górą rozwidlonych soch, z poziomego ślemienia opartego w rozwidleniu słupów oraz z kluczyn (żerdzi z hakami) zaczepionych o ślemię


WIĘŹBA ŚLEGOWA
 konstrukcja utworzona z bierwion równoległych do kalenicy i umocowanych w zrębowych szczytach budynku


WSPORNIK, KROKSZTYN, ZACZEP 
element podpierający, wysunięty przed lico lub osadzony w ścianie


WIERZEJE
dwuskrzydłowe drzwi lub wrota


WIESZAR
wiązar dachowy, przenoszący część ciężaru stropu za pomocą krokwi na skrajne podpory,
przeciwdziała tym sposobem niebezpiecznemu ugięciu belek stropowych; rozróż się wieszary m.in. storczykowe, stosowane w budownictwie sakralnym od połowy XV w. i wieszakowe w konstrukcjach nowoczesnych wykonywanych przy użyciu stalowych strzemion


WPUST
rowek w krawędzi desek łączonych z sobą na pióro


WSPORNIK
konsola, podparcie przewieszonej na zewnątrz konstrukcji


WYSTAWA, WYSTAWKA
podcieniowe skrzydło domu mieszkalnego przylegle do głównego korpusu od strony wejścia z pięterkiem mieszkalnym lub gospodarczym


WYŻKA
pięterko gospodarcze w chałupach na pasmie podgórskim, użytkowane jako spichlerzyk dostępny z galeryjki lub z poddasza


ZACZEP 
wspornik


ZAMEK
jeden ze sposobów łączenia dwóch elementów drewnianych pod kątem w postaci systemu zazębiających się wrębów


ZASTRZAŁ
długi, ukośny element występujący w konstrukcji szkieletowej i w więźbach dachowych


ZŁĄCZE CIESIELSKIE
system wrębów umożliwiający łączenie elementów drewnianych; wyróżnia się m.in. złącza na czop i gniazdo, na nakładkę, na a jaskółczy ogon, na zamek


ZAHATA (OGATA)
termiczna osłona pomieszczenia, obudowa lub uszczelnienie ściany pod okapem


ZAKŁAD
sposób łączenia desek w opierzeniu ścian, dachu lub w pułapie; istnieją dwa sposoby łączenia desek -na zakład z wrębem i na zakład polski bez wrębu, polegający na wykorzystaniu wklęśnięć i wypukłości paczących się desek w celu uszczelnienia ich styku


ZAPOLE
komórka przyległa do stodoły i nakryta wspólnym z nią dachem


ZASTRZAŁ
pochyle drewno w szkielecie ściennym lub dachowym, usztywniające ramę i przenoszące część obciążeń na podpory


ZRĄB ŚCIANY
ściana budynku wykonana z pełnych przekrojów drewna, spełniająca funkcję nośną i osłonową


ŻERDŹ
drewno okrągłe, czyli strzała drzew o średnicy do 6 cm, używane do budowy ogrodzeń, na łaty w dachu pod słomiane bądź trzcinowe poszycie i na inne cele lub inaczej: kłoda o małym przekroju poprzecznym